Oddělení rozpočtu a kontroly

Působnost

 • ve spolupráci s ostatními odbory úřadu a organizacemi, zřízenými městem zabezpečuje oblast přípravy, zpracování a schvalování rozpočtu města na příslušný kalendářní rok a jeho změn v průběhu roku (rozpočtová opatření), zajišťuje jejich projednávání a schvalování orgány města, zabezpečuje oblasti přípravy a zpracování střednědobého výhledu rozpočtu pro plánované období,
 • provádí rozborovou činnost a navrhuje nápravná opatření ve finanční oblasti,
 • zpracovává závěrečný účet města za příslušný kalendářní rok,
 • provádí vyúčtování účelových prostředků poskytnutých z veřejných rozpočtů a jiných zdrojů,
 • kontroluje výkazy příspěvkových organizací se zaměřením na finanční vztah k rozpočtu města (zřizovatele),
 • ve spolupráci se zřizujícími odbory zajišťuje projednávání a schvalování ročních účetních uzávěrek, rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací v orgánech města, provádí analýzu čerpání rozpočtu příspěvkových organizací,
 • zajišťuje informační povinnosti za příspěvkové organizace města na webových stránkách města (zveřejňování finančních dokumentů příspěvkových organizací včetně přehledu rozpočtových změn),
 • zajišťuje dohled nad fungováním účetního software u všech příspěvkových organizací prostřednictvím cloudu ve spolupráci s poskytující firmou,
 • zajišťuje vypracování statistických výkazů na vyžádání Českého statistického úřadu,
 • připravuje podklady pro jednání finančního a kontrolního výboru,
 • zajišťuje vyhlašování a realizaci veřejných zakázek a výběrových řízení u veřejných zakázek ve finanční oblasti (úvěry od finančních ústavů). 
 • zpracovává roční plán veřejnosprávních kontrol (průběžné a následné) a předkládá jej ke schválení vedoucí odboru,
 • provádí a organizuje vlastní kontrolní akce dle plánu a další kontrolní akce mimo plán (v případě volné kapacity nebo na vyžádání vedoucí odboru),
 • zajišťuje konzultační a metodickou činnost v oblasti kontroly,
 • provádí průběžnou a následnou veřejnosprávní kontrolu u příspěvkových organizací zřízených městem,
 • podílí se na výkonu průběžné kontroly (při přebírání závěrečných vyúčtování od příjemců veřejné finanční podpory) a provádí následnou kontrolu u příjemců veřejné finanční podpory poskytované z rozpočtu města,
 • na základě požadavku vedení města vykonává kontrolu činnosti právnických osob založených městem Chrudim,
 • nahlíží do písemností a do jiných nosičů dat obsahujících informace související s veřejnosprávní kontrolou, pořizuje jejich kopie a v nezbytných případech přebírá originály písemností a dalších nosičů dat,
 • sleduje a vyhodnocuje výsledky finanční kontroly stanovené orgánem veřejné správy s cílem včas odhalovat nesprávné operace a jejich příčiny a předcházet jim,
 • navrhuje uložení pokut třetím osobám za neplnění povinností, vyplývajících ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů,
 • na základě kontrolních zjištění zpracovává protokoly, vyžaduje přijetí účinných opatření k odstranění zjištěných nedostatků a kontroluje jejich plnění,
 • po ukončení kalendářního roku zpracovává roční zprávu o výsledcích veřejnosprávních kontrol a předkládá ji vedoucí odboru,
 • po ukončení kalendářního roku ve spolupráci s interním auditorem zpracovává zprávu o výsledcích finančních kontrol pro krajský úřad,
 • ve spolupráci s interním auditorem zpracovává vnitřní předpis, který upravuje oblast veřejnosprávní kontroly, konzultuje další předpisy, které ovlivňují nastavení kontrolních procesů vůči příjemcům dotací a zřízeným příspěvkovým organizacím, případně obchodním společnostem,
 • při prováděných veřejnosprávních kontrolách spolupracuje se zaměstnanci zřizujících odborů a odborů – rozpočtových kapitol, jejichž prostřednictvím jsou poskytovány dotace, dále v případě potřeby také s interním auditorem.

Jana Šulcová

Oddělení rozpočtu a kontroly

referentka


469 657 483 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 322

Patro: II.

Budova: Pardubická 67

Bc. Petra Podvolecká

Oddělení rozpočtu a kontroly

referentka


469 657 482 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 322

Patro: II.

Budova: Pardubická 67

Ing. Pavlína Kořínková

Oddělení rozpočtu a kontroly

referentka


469 657 736 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 215

Patro: I.

Budova: Pardubická 67

Karolína Popovová

Oddělení rozpočtu a kontroly

referentka


469 657 695 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 215

Patro: I.

Budova: Pardubická 67

Jaroslava Stýblová

Oddělení rozpočtu a kontroly

vedoucí oddělení rozpočtu a kontroly


469 657 481 zobrazit mobil zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 326

Patro: II.

Budova: Pardubická 67

Kde nás najdete

Adresa: Pardubická 67 , patro 2