Odbor finanční

Oddělení

Oddělení rozpočtu a kontroly

 • ve spolupráci s ostatními odbory úřadu a organizacemi, zřízenými městem zabezpečuje oblast přípravy, zpracování a schvalování rozpočtu města na příslušný kalendářní rok a jeho změn v průběhu roku (rozpočtová opatření), zajišťuje jejich projednávání a schvalování orgány města, zabezpečuje oblasti přípravy a zpracování střednědobého výhledu rozpočtu pro plánované období,
 • zpracovává závěrečný účet města za příslušný kalendářní rok,
 • provádí vyúčtování účelových prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu v Pardubicích (z veřejných rozpočtů a jiných zdrojů),
 • kontroluje výkazy příspěvkových organizací se zaměřením na finanční vztah k rozpočtu města (zřizovatele),
 • atd.
Více z oddělení

Oddělení účetnictví

 • v souladu s příslušnými právními a dalšími předpisy komplexně zajišťuje účetnictví města,
 • zabezpečuje řádnou evidenci faktur a dalších dokladů, kontroluje jejich formální správnost, kontroluje potvrzování pověřenými pracovníky příslušných odborů, zabezpečuje styk s peněžními ústavy,
 • zabezpečuje archivaci účetních dokladů,
 • zabezpečuje provedení příslušných finančních operací v souvislosti s tvorbou a čerpáním zřízených fondů,
 • atd.
Více z oddělení

Úsek daní, poplatků a pohledávek

 • v souladu s příslušnými právními a dalšími předpisy komplexně zajišťuje centrální systém pohledávek města (s výjimkou správy bytového a nebytového fondu, s nímž v rámci systému spolupracuje),
 • v rámci účetnictví města zajišťuje řádnou evidenci a inventarizaci pohledávek města,
 • vymáhá pohledávky (zejména pak dluhy dlužníků města) formou daňové exekuce,
 • atd.
Více z úseku