Úsek evidence, správy a vymáhání pohledávek

Působnost

 • v souladu s příslušnými právními a dalšími předpisy komplexně zajišťuje centrální systém pohledávek města (s výjimkou správy bytového a nebytového fondu, s nímž v rámci systému spolupracuje),
 • vede přehled pohledávek města podle jednotlivých dlužníků,
 • spolupracuje se všemi odbory a úseky, které svou činností vytvářejí a spravují pohledávky města do data jejich splatnosti a provádí vůči nim kontrolní a dohledovou činnost se zaměřením na řádné zaevidování pohledávek města do centrálního systému pohledávek,
 • v rámci účetnictví města zajišťuje řádnou evidenci a inventarizaci pohledávek města,
 • zabezpečuje správu pohledávek města po datu jejich splatnosti, agendu správy pohledávek přebírá od příslušných odborů a úseků Městského úřadu Chrudim,
 • v rámci správy pohledávek (po předchozí neúspěšné daňové, případně soudní exekuci) navrhuje orgánům města prominutí a odpisy nedobytných pohledávek dle příslušných právních předpisů,
 • vymáhá pohledávky (zejména pak dluhy dlužníků města) formou daňové exekuce, dle potřeby v součinnosti s jednotlivými odbory úřadu,
 • pravidelně (minimálně 4x ročně) zajišťuje podklady k tvorbě a zaúčtování opravných položek k pohledávkám města,
 • měsíčně provádí kontroly pohledávek ve vazbě na účetnictví města,
 • zabezpečuje archivaci účetních dokladů souvisejících s vykonávanou agendou pohledávek,
 • při výkonu činností souvisejících s evidencí, správou vymáháním pohledávek spolupracuje s exekutorským úřadem, připravuje podklady požadované exekutorským úřadem,
 • při výkonu činností spojených s vymáháním pohledávek spolupracuje s právním oddělením OKT, kterému předává kompletní spisové podklady pro soudní vymáhání pohledávek,
 • vydává potvrzení o bezdlužnosti pro občany cizích států z důvodu získání českého občanství.

Lic. Julie Mikulová

Úsek evidence, správy a vymáhání pohledávek

vedoucí úseku evidence, správy a vymáhání pohledávek


469 657 495 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 317

Patro: II.

Budova: Pardubická 67

Zdeňka Dvořáčková

Úsek evidence, správy a vymáhání pohledávek

referentka


469 657 496 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 317

Patro: II.

Budova: Pardubická 67

Kde nás najdete

Adresa: Pardubická 67 , patro 2