Oddělení školství

Působnost

V obvodu obce s rozšířenou působností – dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon):

 • zpracovává návrhy rozpisu rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu poskytovaných podle § 161 v souladu se zásadami stanovenými ministerstvem podle § 170 písm. a) – c) a předává je krajskému úřadu
 • připravuje podklady pro zúčtování prostředků státního rozpočtu poskytovaných krajským úřadem závazným postupem a podle společných pokynů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva financí k zúčtování prostředků státního rozpočtu a předává výsledky zúčtování krajskému úřadu
 • zajišťuje podklady pro sumarizaci účetní uzávěrky a účetních a finančních výkazů za školy a školská zařízení zřizované v obvodu jeho působnosti pro krajský úřad v souladu se závazným postupem stanoveným Ministerstvem financí
 • shromažďuje a zpracovává data z dokumentace a evidence za školy a školská zařízení zřizované v obvodu jeho působnosti v termínech stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a předkládá je krajskému úřadu a ministerstvu, popřípadě jím pověřené organizaci (§ 28, odst. 5)
 • provádí metodiku pro školy a školská zařízení zřizované v obvodu jeho působnosti k sestavování podkladů jednotlivých zařízení pro rozpočty, účtování prostředků státního rozpočtu, sumarizaci účetních uzávěrek a finančních výkazů
 • projednává přestupky na úseku školství a výchovy mládeže
 • ověřuje správnost zaslaných údajů ze škol a školských zařízení zřizovaných v obvodu jeho působnostii
 • provádí metodiku v oblasti programové pomoci Evropské unie ve školství
 • provádí metodiku v oblasti projektů a grantů zaměřených na podporu základních škol
 • zabezpečuje tok informací na školy a školská zařízení v obvodu jeho působnosti
 • spolupracuje s Odborem územního plánování a regionálního rozvoje na projektech ITI v oblasti vzdělávání

Na území města Chrudim

 • zabezpečuje úkoly spojené se vznikem a činností školské rady pro školy na území města (§ 167 školského zákona)
 • organizuje veškeré ekonomické záležitosti ve školských příspěvkových organizacích zřizovaných městem Chrudim
 • připravuje podklady pro rozpočet jednotlivých škol a školských zařízení, sestavuje rozpočty těchto škol a školských zařízení
 • zabezpečuje v souladu se školským zákonem provoz všech škol a školských zařízení na území města
 • předkládá návrhy na odvolání a jmenování ředitelů škol a školských zařízení, vede osobní spisy ředitelů škol a školských zařízení, předkládá návrhy na odměny a stanovuje složky platů ředitelů škol a školských zařízení
 • zajišťuje uzavírání smluv o zajištění povinné školní docházky s okolními obcemi
 • pro oblast školství spravuje finanční prostředky svěřené tomuto odboru rozpočtem města
 • zpracovává podklady pro realizaci schválených rozpočtových opatření za oblast školství
 • předkládá návrhy zřizovacích listin příspěvkových organizací, které v oblasti školství město zřizuje, včetně změn a dodatků a vymezuje majetek, který jim má být zřizovací listinou svěřen do správy
 • sleduje hospodárnost a účelnost vynakládaných finančních prostředků na činnost příspěvkových organizací
 • zabezpečuje agendu podpory nadaných žáků
 • spolupracuje s příslušnými komisemi Rady města

Zaměstnanci oddělení vystupují jako oprávněné úřední osoby ve správním řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Odbor zajišťuje realizaci rozhodnutí a záměrů zřizovatele v těchto školských zařízeních města viz „Školská zařízení a obvody

Ing. Veronika Straková

Oddělení školství

vedoucí oddělení

školství


469 657 690 zobrazit mobil zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 305

Patro: 2

Budova: Pardubická 67

Petra Pilná, DiS.

Oddělení školství

referent

školství


469 657 693 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 307

Patro: 2

Budova: Pardubická 67

Bc. Zdeňka Picková

Oddělení školství

referent

školství


469 657 692 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 307

Patro: 2

Budova: Pardubická 67

Ing. Kateřina Petriláková

Oddělení školství

referent

školství


469 657 673 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 307

Patro: 2

Budova: Pardubická 67

Jana Dařbujanová, DiS.

Oddělení školství

referent

školství


469 657 672 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 307

Patro: 2

Budova: Pardubická 67

Iveta Mudrochová

Oddělení školství

referent

školství


469 657 696 zobrazit mobil zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 307

Patro: 2

Budova: Pardubická 67

Kde nás najdete

Adresa: Pardubická 67 , patro 2