Oddělení sociální prevence a pomoci

Působnost

 • komplexně posuzuje sociální situace osob včetně poskytování odborného poradenství v různých sociálně právních oblastech
 • poskytuje podporu a pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením a omezeným v přístupu k sociálním systémům v území obce
 • podporuje a řeší situace osob ohrožených zadlužením a exekucí dávek, zprostředkovává odbornou pomoc
 • posuzuje zabezpečení potřeb u osob v jejich přirozeném prostředí (sociální šetření  a depistáž)
 • vyhodnocuje problematiku sociálně patologických jevů v rámci správního obvodu města Chrudim 
 • podílí se na tvorbě metodiky programů sociální prevence, zpracovává projekty prevence kriminality ve spolupráci s projektem Zdravého města a místní Agendy 21
 • sleduje situaci romských komunit v regionu, zajišťuje výkon funkce romského poradce 
 • napomáhá při uskutečňování veškerých činností obce v oblasti sociálně patologických jevů  a přispívá k řešení problémů v rizikových lokalitách a zvyšování pocitu bezpečí občanů, zajišťuje výkon protidrogového koordinátora
 • koordinuje, průběžně kontroluje a vyhodnocuje plnění úkolů vyplývajících z plánu prevence kriminality
 • vede evidenci osob ve výkonu trestu odnětí svobody a výkonu vazby v rámci obce s rozšířenou působností  a s uvedenými osobami vykonává sociální práci
 • kontaktuje klienty ve věznicích, ve školských zařízeních, v léčebnách  a dalších zařízeních poskytujících sociální služby 
 • vykonává za město Chrudim funkci opatrovníka u občanů, kteří byli omezeni ve svéprávnosti 
 • vykonává za město Chrudim funkci zákonného zástupce občanům, u kterých nebylo ukončeno řízení o omezení svéprávnosti
 • vykonává za město Chrudim funkci opatrovníka u občanů, jejichž opatrovník zemřel či byl soudem odvolán
 • zastupuje osobu, která není dle lékařského posudku schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce nebo opatrovníka, při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby
 • vykonává funkci opatrovníka pro správní řízení
 • zajišťuje výrobu a distribuci receptů a žádanek na opiáty
 • spolupracuje zejména se samosprávnými úřady, úřadem práce, OSSZ, Policií ČR, Vězeňskou službou, Probační a mediační službou, městskou policií, zdravotnickými zařízeními, lékaři, psychology, školskými zařízeními, soudy a  nestátními neziskovými organizacemi 
 • vede v souladu se zákonem o organizaci a provádění sociálního zabezpečení správní řízení za účelem ustanovení zvláštního příjemce pro výplatu dávek důchodového pojištění   
 • dohlíží, jak jím ustanovený zvláštní příjemce plní stanovené povinnosti
 • vydává doporučení k sepsání smlouvy k bytům zvláštního určení a zároveň také uděluje souhlas s výpovědí
 • vede správní řízení ve věci stanovení úhrady za stravu a péči v souladu se zákonem o sociálních službách
 • vede přestupkové řízení na daném úseku
 • vydává parkovací průkazy – zvláštní označení motorových vozidel, vede evidenci vydaných průkazů
 • ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR distribuuje Euroklíče osobám se zdravotním postižením
 • rozhoduje o přijetí klientů do KODUMu

Zaměstnanci úseku vystupují jako oprávněné úřední osoby ve správním řízení dle správního řádu. 

PREVENCE

Oddělení sociální prevence a pomoci

společný kontakt


zobrazit e-mail

Patro: 1

Budova: Pardubická 67

Mgr. Ivana Málková

Oddělení sociální prevence a pomoci

vedoucí oddělení

sociální prevence a pomoc


469 657 553 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 129 (dočasně)

Patro: přízemí

Budova: Pardubická 67

Bc. Hana Cachová

Oddělení sociální prevence a pomoci

Referent

sociální pracovnice


469 657 555 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 134 (dočasně)

Patro: přízemí

Budova: Pardubická 67

Mgr. Blanka Doskočilová

Oddělení sociální prevence a pomoci

Referent

sociální pracovnice


469 657 567 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 134 (dočasně)

Patro: přízemí

Budova: Pardubická 67

Bc. Jitka Hejnová, DiS.

Oddělení sociální prevence a pomoci

Referent

sociální pracovnice, veřejná opatrovnice


469 657 554 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 127 (dočasně)

Patro: přízemí

Budova: Pardubická 67

Mgr. Janka Langová

Oddělení sociální prevence a pomoci

Referent

sociální pracovnice, veřejná opatrovnice


469 657 558 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 129 (dočasně)

Patro: přízemí

Budova: Pardubická 67

Bc. Denisa Marková

Oddělení sociální prevence a pomoci

Referent

sociální pracovnice


469 657 581 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 127 (dočasně)

Patro: přízemí

Budova: Pardubická 67

Bc. Vladěna Sádovská

Oddělení sociální prevence a pomoci

Referent

sociální pracovnice, veřejná opatrovnice


469 657 557 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 127 (dočasně)

Patro: přízemí

Budova: Pardubická 67

Marcela Vyčítalová, DiS.

Oddělení sociální prevence a pomoci

Referent

sociální pracovnice, veřejná opatrovnice


469 657 571 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 129 (dočasně)

Patro: přízemí

Budova: Pardubická 67

Ing. Aneta Zemanová

Oddělení sociální prevence a pomoci

Referent

kurátorka pro dospělé


469 657 582 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 134 (dočasně)

Patro: přízemí

Budova: Pardubická 67

Kde nás najdete

Adresa: Pardubická 67 , patro 1