Úsek vnitřních věcí

Působnost

 • zajišťuje administrativně prostřednictvím zvláštního orgánu města, Komise pro projednávání přestupků, výkon přestupkové agendy v prvním stupni v oblasti těchto přestupků:
  • přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou městu Chrudim svěřeny a nespadají do působnosti některého z odborů úřadu (§ 4 odst. 1 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění zákona č. 178/2018 Sb. /dále jen zákon o některých přestupcích/)
  • přestupky proti pořádku v územní samosprávě (§ 4 odst. 2 zákona o některých přestupcích)
  • přestupky proti veřejnému pořádku (§ 5 zákona o některých přestupcích)
  • přestupky proti občanskému soužití (§ 7 zákona o některých přestupcích)
  • přestupky proti majetku (§ 8 zákona o některých přestupcích)
  • přestupky proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy ve věcech podle § 2 odst. 2 písm. a), § 2 odst. 2 písm. b), § 2 odst. 2 písm. e), § 2 odst. 2 písm. f), § 2 odst. 2 písm. h), § 2 odst. 3 písm. a), § 2 odst. 3 písm. b), § 2 odst. 3 písm. e), § 2 odst. 3 písm.
   f) zákona o některých přestupcích ve věcech přímo projednávaných Komisí pro projednávání přestupků
  • další přestupky, které jsou nebo budou na základě zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich nebo zvláštního zákona svěřeny k projednávání obci a je umožněno právní úpravou jejich projednání Komisí pro projednávání přestupků
 • vede evidenci o předpisech a úhradách pokut uložených Komisí pro projednávání přestupků a odborem
 • vede evidenci a výkaz činnosti zvláštního orgánu města Komise k projednávání přestupků
 • projednává přestupky podle § 2 odst. 1, § 2 odst. 2 písm. d), § 2 odst. 3 písm. d), § 2 odst. 2 písm. g), § 3 a § 6 zákona o některých přestupcích
 • projednává všechny přestupky, k jejichž řešení není založena příslušnost jiného odboru městského úřadu nebo které nebyly svěřeny zvláštnímu orgánu města
 • zapisuje údaje o přestupcích, které podléhají povinnosti zápisu do evidence přestupků, u všech přestupků, které sám rozhoduje, u přestupků rozhodovaných Komisí pro projednávání přestupků, přestupků, kdy o uložení pokuty příkazem na místě rozhodovala Městská policie Chrudim a u všech přestupků, u kterých není založena přímá působnost orgánu města k jejich zápisu do evidence přestupků, spolupracuje s příslušnými útvary při předávání údajů pro zápis do evidence přestupků
 • podává informace o občanech pro potřeby státních orgánů
 • je metodickým orgánem úřadu v řízení o přestupcích
 • ve spolupráci s právním oddělením OKT se podílí na metodické činnosti vedení správního řízení odbory úřadu
 • na základě podkladů jednotlivých odborů úřadu zpracovává výkazy související s problematikou přestupků
 • vykonává státní správu na úseku voleb v rozsahu úřadu obce s rozšířenou působností, v rozsahu registračního úřadu ve smyslu volebních zákonů, v rozsahu pověřeného obecního úřadu a v rozsahu obecního úřadu ve smyslu volebních zákonů, připravuje a zodpovídá za plnění úkolů starosty města z pohledu volebních zákonů
 • organizačně a technicky zajišťuje faktický průběh voleb v rámci města
 • komplexně zajišťuje výkon agendy spojené s pořádáním místního referenda
 • zajišťuje výkon agendy krajského referenda
 • zajišťuje sčítací akce v rámci města z pohledu výkonu státní správy podle příslušných právních předpisů
 • zajišťuje komplexní výkon agendy spisové služby a archivní péče, je metodickým orgánem úřadu pro výkon spisové služby a archivní péče, zpracovává podklady a odborně zajišťuje přípravu Spisového řádu pro tajemníka úřadu
 • provádí organizační a technické zajištění agendy rozhodnutí rady města o udílení pokut podle zákona o obcích
 • vede centrální evidenci razítek úřadu, zajišťuje ohlášení ztrát razítek pro Věstník vlády pro orgány obcí a krajů, zajišťuje skartaci nepotřebných a poškozených razítek
 • zajišťuje výrobu a nákup razítek dle požadavků vedoucích odborů, zodpovídá za zajištění výroby odpovídající podoby a číselné řady úředních razítek, platby za výrobu a nákup razítek předává k zajištění oddělení hospodářské správy OKT
 • organizačně zajišťuje agendu veřejných sbírek pořádaných městem
 • zajišťuje výkon státní správy v oblasti veřejných sbírek přenesený na obec
 • zajišťuje agendu registrace působnosti orgánu veřejné moci v Základním registru agend orgánů veřejné moci a některých práv a povinností na základě podkladů odborů úřadu a Městské policie Chrudim
 • zajišťuje úkony obecního úřadu ve smyslu zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů

Bianka Gdulová, DiS.

Úsek vnitřních věcí

referentka

přestupky


469 657 215 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 332

Patro: 2

Budova: Pardubická 67

Bc. Nikola Těšíková

Úsek vnitřních věcí

referentka

přestupky


469 657 216 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 332

Patro: 2

Budova: Pardubická 67

Mgr. et Mgr. Lucie Benedikta Petrusová

Úsek vnitřních věcí

referentka

spisová služba, volby


469 657 203 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 330

Patro: 2

Budova: Pardubická 67

Bc. Hana Vránová

Úsek vnitřních věcí

referentka


469 657 204 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 332

Patro: II.

Budova: Pardubická 67