On-line mapový plán obce Předchozí dokumentace

Platná dokumentace

Územně plánovací dokumentace

 • Změna č.1 ÚP Skuteč včetně úplného znění po změně č.1 ÚP Skuteč

 • Zpráva o uplatňování ÚP Skuteč

  Nabytí účinosti: 14. 4. 2023 Registrační list
 • Změna č.2 ÚP Skuteč - před nabytím účinnosti

  Schváleno zastupitelstvem: 26. 9. 2023
  VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA   OZNÁMENÍ   VYDÁNÍ změny č.2 územního plánu SKUTEČ   Zastupitelstvo města Skuteč jako orgán příslušný podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 55 ve spojení s § 54 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti na svém veřejném zasedání dne 26.09.2023 vydalo Změnu č.2 územního plánu Skuteč   formou opatření obecné povahy v souladu s § 54 odst. 2 stavebního zákona. Dle § 172 odst. 2 správního řádu je opatření obecné povahy včetně odůvodnění a úplného znění ÚP Skuteč zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.chrudim.eu, v sekci Ostatní > Portál územního plánování > Územní plány > Skuteč nebo: https://www.chrudim.eu/pup/obec/up-skutec/). Závazná část Změny č. 2 ÚP Skuteč obsahuje textovou i grafickou část.   Textová část (ve formátu A4) Grafická část: 1 Výkres základního členění území 1 : 10 000 2a Hlavní výkres - urbanistická koncepce a koncepce uspořádání krajiny1 : 5 000 2b Výkres koncepce dopravní infrastruktury 1 : 10 000 2c Výkres koncepce technické infrastruktury 1 : 10 000 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000
  1. Výkres stanovení pořadí změn v území (etapizace) 1 : 5 000
  Odůvodnění změny č. 1 ÚP Trojovice obsahuje textovou i grafickou část.   Textová část odůvodnění  (ve formátu A4) Grafická část odůvodnění:
  1. Koordinační výkres 1 : 5 000
  2. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000
  Poučení: Proti změně č.2 ÚP Skuteč, vydané formou opatření obecné povahy, nelze v souladu s § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. V souladu s § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy s právními předpisy posoudit v přezkumném řízení. Změna č.2 územního plánu Skuteč nabývá dle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení na úřední desce.

Kontakt a nahlížení do dokumentace

Bc. Zdeněk Havlík

Oddělení územního plánování

referent

Územní plány obcí: Bor u Skutče, Dolní Bezděkov, Dřenice, Hodonín, Honbice, Horka, Horní Bradlo, Hroubovice, Kostelec u Heřmanova Městce, Křižanovice, Lozice, Luže, Mladoňovice, Morašice, Nabočany, Nasavrky, Perálec, Přestavlky, Rabštejnská Lhota, Řestoky, Rozhovice, Skuteč, Slatiňany, Sobětuchy, Stolany, Třibřichy, Trojovice, Vrbatův Kostelec, Zájezdec, Zderaz, Žumberk


469 657 473 zobrazit mobil zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 401

Patro: 3

Budova: Pardubická 67

Adresa: Pardubická 67
Patro: 3
Kancelář č. : 401