VII. zasedání Zastupitelstva města Chrudim

vlajka prapor zastupitelstvo

Zasedání Zastupitelstva města Chrudi se uskuteční v pondělí 18. září 2023 od 16 hod. v zasedací místnosti MěÚ, Pardubická 67, Chrudim a bude rovněž přenášeno on-line.

Program:

1.Návrh rozpočtového opatření č. 14/2023 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2023
2.Zpráva o výsledku hospodaření města Chrudim za 1. pololetí 2023
3.Návrh vyhodnocení došlých stanovisek, námitek a připomínek vznesených při řízení o změně č. 6 Územního plánu Chrudim
4.Závěrečné stanovisko k provedenému auditu udržitelného rozvoje 2022 ve městě Chrudim
5.Přidělení dotací na podporu neziskového sektoru
6.Volba přísedící Okresního soudu v Chrudimi
7.Informace k vyřízení dotazu člena Zastupitelstva města Chrudim
8.Návrh na řešení situace týkající se výstavby parkovacího domu před hotelem Bohemia
9.Změna zřizovací listiny ZŠ Školní náměstí
10.Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace – Zlatá Pecka, z.s.
11.Účelová dotace na úhradu nákladů na dopravu – FK Chrudim, z.s.
12.Účelová dotace na částečnou úhradu zvýšených výdajů za pronájem sportovní haly týmu dospělých na rok 2023 – FK Chrudim, z.s.
13.Poskytnutí účelové neinvestiční dotace na obnovu nemovitých kulturních památek v rámci Programu regenerace MPZ Chrudim v roce 2023
14.Převody nemovitostí v k. ú. Chrudim a k. ú. Přestavlky u Chrudimi
15.Schválení plánu společných zařízení navržených v rámci jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Slatiňany a Škrovád
16.Financování projektových dokumentací a dalších souvisejících prací v rámci akce „Přírodě blízká protipovodňová opatření Chrudim – Stromovka“, vč. propustku a dešťové stoky P
17.Změna financování v rámci kapitoly Odboru investic „Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim a výdaje související“
18.Schválení smlouvy o společném zadávání zakázky mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a městem Chrudim
19.Financování veřejné zakázky „Lávka L03, ul. V Průhonech, Chrudim“
20.Informace o činnosti Rady města Chrudim
21.Všeobecná rozprava
Zodpovídá: Aleš Prokopec
Vytvořeno / změněno: 8. 9. 2023 / 19. 9. 2023