Vnitřní oznamovací systém

Základní informace k ochraně oznamovatelů

Město Chrudim je povinným subjektem, který musí zajistit ochranu oznamovatelů  a uveřejnění informací v souladu zákonem č. 171/2023 Sb.,
o ochraně oznamovatelů, v platném znění, jež zapracovává Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie ochranu osob.

Smyslem ochrany oznamovatelů, tedy osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností, je vytvořit takové prostředí, ve kterém se oznamovatelé nebudou muset obávat jakékoliv sankce pro případ, že protiprávní jednání oznámí, a přispějí tak k ochraně veřejného zájmu.

V souladu s § 9 odst. 2 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále též „zákon“), který zapracovává  Směrnici EU č. 2019/1937 ze dne
23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, v platném znění do právního řádu ČR, byla na městě Chrudim pověřena osoba k přijímání a prošetřování oznámení o protiprávním jednání (dále jen „příslušná osoba“).

Oznámení protiprávního jednání

Oznámení může podat jen fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání osoby, pro niž tuto činnost, byť i zprostředkovaně, vykovává nebo vykonávala, a toto jednání porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených zákonem a Směrnicí EU.

Město Chrudim bere plně na vědomí a respektuje zákaz odvetných opatření určených v § 4 zákona a čl. 19 Směrnice EU a deklaruje oznamovatelům naprostou ochranu osobních údajů a informací v oznámení uvedených. Dále prohlašuje, že má vydán vnitřní předpis (směrnici), který kompletně upravuje zavedení vnitřního oznamovacího systému a implementaci problematiky ochrany oznamovatelů do prostředí města Chrudim. V souladu
s § 8 zákona a vnitřním předpisem jsou oznamovatelům upozorňujícím na zjištění protiprávního jednání splňující kritéria zákona k dispozici níže uvedené komunikační kanály města Chrudim. Oznámení mohou podat písemně (elektronicky i v listinné podobě), nebo ústně – osobně i telefonicky nebo prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti. (Ministerstvu spravedlnosti lze oznámení podat na https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni).

Komunikace s příslušnou osobou:

Příslušná osoba: Ing. Milena Rubášová

telefonní linka: + 420 469 657 800

e-mailová adresa: oznamovatel@chrudim-city.cz

Osobně:  

Po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou.

Písemná komunikace:

Adresa:

Městský úřad Chrudim

interní auditor

Pardubická 67

537 16  Chrudim

Obálka musí být zalepena a označena: „PŘÍSLUŠNÁ OSOBA – NEOTVÍRAT“ 

Upozornění

Pokud oznamovatel podá oznámení prostřednictvím jiných komunikačních kanálů, než je zde uvedeno, např. prostřednictvím datové schránky, město nemůže zaručit ochranu totožnosti oznamovatele a informací uvedených v oznámení v souladu se zákonem a  Směrnicí EU.

Příjmem a zpracováním všech informací z oznámení při řešení daného problému je oprávněna pouze příslušná osoba, která posoudí oznámení z hlediska jeho důvodnosti a pravdivosti a vyrozumí oznamovatele ve stanovených lhůtách a městu Chrudim navrhne přijmout opatření k nápravě, popř. opatření k předejití protiprávního stavu. Příslušná osoba je samozřejmě vázána mlčenlivostí, a to i vůči městu Chrudim. Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele v zákonem stanovených lhůtách o přijetí oznámení i o způsobu jeho vyřízení, a to i v případě, kdy nebyla shledána důvodnost oznámení.

Všechny materiály, které jsou zpracovány v souvislosti s oznámením, eviduje po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.

Oznamovatel má v souladu se zákonem a Směrnicí EU možnost podat oznámení uveřejněním.

Další kontakty

V případě podezření ze spáchání protiprávního jednání, resp. trestné činnosti obecně, je třeba učinit oznámení u orgánů činných v trestním řízení, konkrétně pak nejlépe na Polici ČR nebo státním zastupitelství (viz § 158 odst. 2 trestního řádu, resp. § 16a zákona o státním zastupitelství), neboť pouze tyto orgány jsou kompetentní k posuzování jednání z hlediska naplnění skutkových podstat trestných činů.