Aktualizace analýzy rizika po provedení sanace podzemních vod na lokalitě bývalého s.p. Transporta Chrudim - nový závod a okolí

Logo MŽP

Předmětem projektu je zpracování závěrečné aktualizace analýzy rizika pro lokalitu bývalého s.p. Transporta Chrudim – nový závod a okolí, jejímž cílem je jak celkové souhrnné zhodnocení výsledků provedených průzkumných sanačních prací, tak také ověření aktuálního stavu zbytkové (reziduální) kontaminace podzemních a povrchových vod na této lokalitě a z něj vyplývající charakter a míra rizika pro člověka a ekosystémy. Součástí projektu bude i likvidace stávajících vrtných děl (hydrogeologických sanačně-monitorovacích a monitorovacích vrtů), které se v současnosti na zájmové lokalitě bývalého s.p. Transporta Chrudim – nový závod a okolí nacházejí. Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Příjemce dotace a investor:Město Chrudim
Registrační č. projektu: CZ.05.3.24/0.0/0.0/20_155/0015201
Zhotovitel: VODNÍ ZDROJE, a.s., Jindřicha Plachty 535/16, Praha 5
Termín realizace: 15. 6. 2022 – 30. 6. 2024


Rozpočet:

Celkové náklady:12 168 822,62 Kč
Celkové způsobilé náklady:12 161 456,98 Kč
Dotace z OPŽP: 10 337 238,43 Kč (85 % způsobilých nákladů)