Analýza rizik Chrudim, ul. Malecká – stará skládka odpadů a bývalé sběrné suroviny v přírodní památce Ptačí ostrovy

Logo MŽP

Předmětem projektu je provedení průzkumných prací a vypracování analýzy rizik pro území, které bylo historicky využíváno jako sběrna různých odpadů. Mimo to byl prostor překryt navážkou doposud neidentifikovatelného materiálu. Sledovaná lokalita se nachází v přírodní památce Ptačí ostrovy. Jedná se o zvláště chráněné území ochrany přírody. Lokalita představuje možné riziko pro podzemní a povrchové vody. Projekt přinese informace o míře znečištění horninového prostředí, identifikuje a kvantifikuje rizika spojená s případnou zjištěnou kontaminací, popíše transportní cesty, kterými se znečištění může šířit a případně doporučí postup nápravných opatření a jejich cílové limity.


Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Příjemce dotace a investor: město Chrudim
Registrační č. projektu: CZ.05.3.24/0.0/0.0/15_007/0000755
Zhotovitel: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Chrudim
Termín realizace: 31. 7. 2018 – 28. 2. 2020Rozpočet:

Celkové náklady: 684 804,34 Kč
Celkové způsobilé náklady: 616 642,98 Kč
Dotace z OPŽP: 524 146,53 Kč (85 % způsobilých nákladů)

Aktuální stav: Realizace projektu byla ukončena a projekt je v udržitelnosti