Dopravní napojení sportovišť města Chrudim

Projekt řeší vybudování sjezdu a chodníku z obchvatové komunikace I/17 (ulice Dr. Milady Horákové). Sjezd je realizován před mostem ev.č. 17-031. Z druhé strany navazuje projekt na zakončení silnice V Průhonech. Výstavbou nového sjezdu a chodníku pro pěší včetně veřejného osvětlení se zvýší dostupnost městských sportovišť a výrazně se sníží dopravní zatížení ulice V Průhonech a navazujících ulic Vrchlického, Svatopluka Čecha a na Jungmannově nábřeží, které v současnosti představují jedinou možnou příjezdovou cestu k areálu městských sportovišť. Tyto ulice vedou přes hustě osídlenou oblast a při konání sportovních utkáních či zvýšené návštěvnosti areálu městských sportovišť je zvýšené riziko nebezpečí a nízká plynulost provozu. Cílem projektu je především zvýšení bezpečnosti chodců a zlepšení dostupnosti služeb pro obyvatele města Chrudim. Vybudováním sjezdu se sníží dopravní zátěž ve směru od ulice V Průhonech. Nový chodník a související veřejné osvětlení zajistí větší bezpečnost chodcům. V souladu s Dopravní politikou ČR 2014-2020 dojde ke zvýšení bezpečnosti dopravy, snižování dopadu na veřejné zdraví a životní prostředí.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj z Integrovaného regionálního operačního programu a v rámci MAS Chrudimsko.

Příjemce dotace:město Chrudim
Registrační č. projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014904
Zhotovitel: M-SILNICE a.s., Husova 1697, Pardubice
Projektant: VDI PROJEKT s.r.o., K Botiči 1453/6, Praha 10
Termín realizace:17. 5. 2018 – 30. 6. 2021

Rozpočet:

Celkové náklady: 13 311 645,80 Kč
Celkové způsobilé náklady:       969 115,14 Kč
Dotace:       920 659,38 Kč
Vlastní zdroje:    12 390 986,42 Kč