Knihovna v Topolské ulici, Chrudim

Hlavní cíl projektu:   Zlepšení přístupnosti a zajištění ochrany knihovního fondu, zvýšení návštěvnosti knihovny, posílení role knihovny jako vzdělávací instituce a komunitního centra

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj z Integrovaného regionálního operačního programu

Příjemce dotace:   město Chrudim
Registrační č. projektu:       CZ.06.04.04/00/22_001/0000010
Projektant:  Ing. Arch. Marek Janatka, Ph.D. –  společné povolení záměru (DUR +DSP)
KLIKS atelier s.r.o., Jiráskova 797, Chrudim 53701, Ing. Daniela Klikarová – dokumentace pro provádění stavby
Zhotovitel:VIKTORSTAV s.r.o.
Dašická 409
537 01 Chrudim
Předpokládaný termín realizace: 15. 5. 2023 – 31. 10. 2024