Revitalizace rybníka ve Vlčnově

Předmětem projektu je obnova návesního rybníka, který se nachází na obecním pozemku p. č. 60 v k. ú. Vlčnov v Chrudimi. Rybník není umístěn na žádném vodním toku, je zásobován pouze vodou z dešťové kanalizace a z hlavního odvodňovacího zařízení, které nádrží protéká. Celý objem rybníka je vyhlouben v terénu, břehy jsou zpevněné kamennou rovnaninou a povrh terénu asfaltovou komunikací. V nádrži byla zjištěna výška sedimentu až 1,2 m.
Revitalizací by měly být obnoveny všechny funkce návesního rybníka, mezi které především patří funkce akumulační, rybník zadržuje vodu v krajině a je zásobárnou užitkové vody pro obec. Dále plní funkci ekologicko-stabilizační a estetickou. Odstraněním sedimentů dojde ke snížení dna a lze předpokládat, že nádrž i v období sucha bude naplněna spodní vodou. Zatěsnění břehů omezí průsaky a tím ztrátu vody z rybníka. Vzhledem k nepříznivé vodní bilanci bude plocha nádrže zmenšena a mezi asfaltovou komunikací a rybníkem vznikne travnatý pás mírně skloněný k hladině. Stávající opěrné zídky budou nahrazeny šikmými svahy s opevněním z rovnaniny z velkých lomových kamenů.  

Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím programu MZe 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa“.

Příjemce dotace: město Chrudim
Registrační č. projektu:129 292 6027
Zhotovitel:PP-Group.cz s.r.o., Pasecká 378, Proseč
Projektant:Ing. Martin Dobeš
Technický dozor: ŽP Projekt s.r.o., Karla Čapka 597, Chrudim
Termín realizace: 1. 2. 2021 – 30. 9. 2021

Rozpočet:

Celkové náklady:3 212 095,27 Kč
Dotace: 1 986 000,00 Kč
Vlastní zdroje: 1 226 095,27 Kč