Shromažďování bioodpadů v Chrudimi

Logo MŽP

Předmětem projektu je zavedení nádobového systému odděleného shromažďování bioodpadů od rodinných domů ve městě Chrudim. V rámci projektu jsou pořízeny a obyvatelům rodinných domů poskytnuty nádoby na sběr biologicky rozložitelných odpadů přímo k nemovitostem. Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Příjemce dotace a investor: město Chrudim
Registrační č. projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0011757
Dodavatel: JRK Česká republika s.r.o.
Termín realizace:7.1.2021 – 30.11.2021

Rozpočet:

Celkové náklady: 2 297 790,00 Kč
Celkové způsobilé náklady:2 289 791,90 Kč
Dotace z OPŽP:1 946 323,11 Kč (85 % způsobilých nákladů)