Územní studie veřejných prostranství města Chrudim

Projekt je zaměřen na zpracování územní studie, která by měla být základním materiálem pro uspořádání veřejných prostranství města Chrudim včetně jeho částí Medlešice, Vlčnov, Topol a Vestec.
Zpracovaná územní studie bude řešit v optimální podrobnosti území především uspořádání ploch včetně zásad pro materiálové řešení, koncepci zeleně, pravidla pro rozmístění prvků drobné architektury, mobiliáře a potřebného technického vybavení, sjednocení pravidel pro umisťování prvků ve veřejném prostoru (informační a reklamní zařízení) a provázanost s územním plánem města. Územní studie bude zpracována dvouetapově. V první etapě bude řešena koncepce systému veřejných prostranství pro celé město Chrudim včetně všech místních částí. V rámci ní bude charakterizováno postavení a význam jednotlivých jeho součástí a pro jednotlivá veřejná prostranství nebo jednotlivé zóny budou definovány jejich základní prostorové, funkční a kontextuální podmínky. Ve druhé etapě bude řešeno konkrétní veřejné prostranství Masarykova náměstí, které se nachází v centru města.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Příjemce dotace:město Chrudim
Registrační č. projektu: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0005598
Zhotovitel:re:architekti studio s.r.o. , Bělohorská 193/149, 169 00 Praha 6 – Břevnov
Termín realizace:19. 6. 2017 – 31. 8. 2021

Rozpočet:

Celkové náklady: 1 802 900 Kč
Celkové způsobilé náklady: 1 802 900 Kč
Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj (85 %):1 532 465 Kč
Dotace ze státního rozpočtu (5 %): 90 145 Kč
Vlastní zdroje:     180 290 Kč