SEA ke Strategickému plánu udržitelného rozvoje města Chrudimi 2015 - 2030

Strategický plán udržitelného rozvoje města Chrudimi 2015 – 2030 musel před svým schválením v Zastupitelstvu města Chrudim podlehnout posouzení koncepce dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. 

Posouzení je vypracováno na základě Závěru zjišťovacího řízení vydaného Krajským úřadem Pardubického kraje č.j. KrÚ 41333/201 5/OŽPZ/PP dne 24.6.2015, ve kterém je uvedeno, že koncepce bude posuzována dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. 

Hodnocení je strukturováno dle požadavků přílohy č. 9 k zákonu č. 100/2001 Sb., v platném znění, zároveň je zaměřeno na požadavky Krajské hygienické stanice Pardubického kraje, územní pracoviště Chrudim (vyjádření č.j. KHSPA 07781/2015/HOK-CR ze dne 5.6.2015).