Strategický plán udržitelného rozvoje města Chrudimi 2015–2030

Vzhledem k zastaralosti Strategického plánu rozvoje města Chrudimě, který mapoval vývoj města do roku 2015, došlo v roce 2014 k přípravám zpracování nového strategického dokumentu – Strategického plánu udržitelného rozvoje města Chrudimi 2015–2030.

V lednu 2014 byla podepsána smlouva o dílo s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje na zpracování analytické části a SWOT analýzy. Součástí analýzy byl jako podklad využit Audit udržitelného rozvoje města z roku 2013. Proběhlo několik jednání pracovních skupin a v říjnu 2014 byla tato část Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje předána.

Na podzim 2014 proběhly v pracovních skupinách přípravy návrhové části, kdy byly definovány rozvojové oblasti, jejich vize, dále cíle a opatření. Materiál byl po změně složení Zastupitelstva města Chrudim poskytnut na připomínkování zástupcům všech politických stran zastoupených v zastupitelstvu, návrhovou část projednával rovněž řídící výbor a byla představena veřejnosti v rámci veřejného projednání „Desatero problémů města Chrudim“.

Odbor územního plánování a regionálního rozvoje posléze vytvořil Metodiku pro strategické plánování a řízení rozvoje města Chrudimi a Metodiku pro tvorbu akčního plánu města Chrudimi a dále návrh indikátorů. Všechny materiály byly v lednu 2016 předloženy Strategickému týmu pro rozvoj města, který je doporučil Radě města Chrudim ke schválení. Jejich cílem je zavést principy, jak bude probíhat proces strategického řízení a jak budou jednotlivé aktivity zapojovány do akčního plánu.

Metodika pro strategické plánování a řízení rozvoje města Chrudimi popisuje metody, postupy a doporučení práce se Strategickým plánem udržitelného rozvoje města Chrudimi 2015–2030 a jeho efektivního využití jako nástroje pro řízení rozvoje města Chrudim. Metodika k akčnímu plánu popisuje metody sestavení a práce s akčním plánem, který se každoročně aktualizuje v návaznosti na rozpočet města a na Strategický plán udržitelného rozvoje města Chrudimi 2015–2030.

Strategický plán udržitelného rozvoje města Chrudimi 2015–2030 (SWOT analýzu, návrhovou část), Metodiku pro strategické plánování a řízení rozvoje města Chrudimi, Metodiku pro tvorbu akčního plánu města Chrudimi a indikátory schválilo Zastupitelstvo města Chrudim na svém jednání dne 14. 3. 2016 usnesením č. Z/15/2016.