Životní situace Dotace a granty

Co musí být přiloženo k vyúčtování dotace nebo grantu?

+

Vyúčtování se podává elektronicky, pomocí systému DaG.

 • formulář Vyúčtování dotace nebo peněžitého daru
 • prezentace města Chrudim (dle smlouvy)
 • další doklady, vyžadované konkrétním programem podpory
 • seznam finančních podpor za daný kalendářní rok

Jak se dozvím o schválení dotace nebo grantu?

+

Po schválení dotace je příjemce informován prostřednictvím aplikace DaG a je s ním uzavřena smlouva.

Z jakých prostředků města mohu žádat dotace nebo granty a na jaké aktivity?

+

Dotace jsou poskytovány zejména z těchto programů a zdrojů:

 • Sportovní dotace
 • Kulturní dotace
 • Dotace ostatní – nezařaditelné mezi sport a kulturu
 • Peněžité dary Rady města Chrudim
 • Granty v rámci programu Zdravé město a MA 21
 • Účelové dotace
 • Dotace pro vrcholový sport
 • Přímé dotace
 • Bližší informace k jednotlivým programům a zdrojům je možné získat na stránce chrudim.eu/poskytnute-dotace/

Co se musí přiložit k žádosti o dotaci nebo grant?

+

Žádosti o dotace sportovní, kulturní, ostatní, granty a žádosti o peněžité dary se podávají elektronicky pomocí systému DaG. Zde žadatel dodá mimo jiné následující náležitosti:

 • platný formulář žádost o dotaci,
 • čestné prohlášení o bezdlužnosti,
 • stanovy či jiné osvědčení o vzniku, založení organizace (při opakované žádosti postačí čestné prohlášení), výpis z evidence skutečných majitelů
 • doklad o jmenování statutárního zástupce organizace,
 • další doklady, přílohy vyžadované konkrétním programem

V jakých termínech je možné o dotaci nebo grant žádat?

+

Termín pro podání žádostí o poskytnutí sportovních dotací, kulturních dotací, dotací ostatních a grantů je od 1. ledna do 15. ledna kalendářního roku (pro první kolo) a od 10. srpna do 31. srpna (pro druhé kolo).
Termín pro podávání žádostí o dotace na vrcholový sport je od 15. dubna do 30. dubna.
O peněžité dary je možno žádat v průběhu celého roku.