5.1a MŠ U Stadionu - snížení energetické náročnosti budovy (zateplení)

Logo MŽP

Předmětný projekt je součástí komplexní renovace objektu Mateřské školy U Stadionu čp. 755 v Chrudimi a snížení jeho energetické náročnosti. Renovace objektu sestává ze dvou částí. 
Tato část projektu zahrnuje zateplení obvodových stěn a střechy, výměnu oken a dveří, instalaci nového osvětlení a stínící techniky a regulaci otopné soustavy. Druhá související část zahrnuje nucené větrání s rekuperací.


Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Příjemce dotace a investor:město Chrudim
Registrační č. projektu:CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0010506
Zhotovitel: VIKTORSTAV s.r.o., Chrudim
Projektant a autorský dozor: Ing. Josef Dvořák, Perálec
Technický dozor stavebníka:Ing. Zdeněk Šmejkal, MBA, Pardubice
Termín realizace:10. 1. – 24. 8. 2020


Rozpočet:

Celkové náklady:25 754 627,42 Kč
Celkové způsobilé náklady: 9 129 670,16 Kč
Dotace z OPŽP:  3 651 868,06 Kč (40 % způsobilých nákladů)


Aktuální stav: Realizace projektu byla ukončena. V současné době probíhá energetický management a po vyhodnocení ročních úspor přejde projekt do udržitelnosti.