5.1b MŠ U Stadionu - snížení energetické náročnosti budovy (vzduchotechnika)

Logo MŽP

Předmětný projekt je součástí komplexní renovace objektu Mateřské školy U Stadionu čp. 755 v Chrudimi a snížení jeho energetické náročnosti. Renovace objektu sestává ze dvou částí. Tato část projektu zahrnuje instalaci řízeného větrání s rekuperací tepla v objektu mateřské školy. Druhý související projekt zahrnuje zateplení obvodových stěn a střechy, výměnu oken a dveří, instalaci nového osvětlení a stínící techniky a regulaci otopné soustavy. 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Příjemce dotace a investor:Město Chrudim
Registrační č. projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0010507
Zhotovitel: VIKTORSTAV s.r.o., Chrudim
Projektant a autorský dozor:Ing. Josef Dvořák, Perálec
Technický dozor stavebníka:Ing. Zdeněk Šmejkal, MBA, Pardubice
Termín realizace: 10. 1. 2020 – 24. 8. 2020


Rozpočet:

Celkové náklady: 3 079 449,58 Kč
Celkové způsobilé náklady: 2 871 994,00 Kč
Dotace z OPŽP:2 010 395,80 Kč (70 % způsobilých nákladů)


Aktuální stav: Realizace projektu byla ukončena. V současné době probíhá energetický management a po vyhodnocení ročních úspor přejde projekt do udržitelnosti.