Interní auditor

Zprávy z oddělení

Působnost

 • zpracovává návrhy na střednědobý a roční plán jednotlivých auditů, který předkládá ke schválení starostovi
 • realizuje interní audity v souladu s ustanovením zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů
 • na základě výsledků vnitřního auditu zpracovává zprávu a předkládá ji starostovi s doporučením ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků
 • ověřuje, zda údaje vykázané ve finančních, účetních a jiných výkazech věrně zobrazují majetek, zdroje jeho financování a hospodaření (finanční audit) 
 • prověřuje a hodnotí systém zajištění příjmů, včetně vymáhání pohledávek, financování činnosti města a zajištění správy veřejných prostředků (audit systémů)
 • zkoumá hospodárnost, efektivnost a účelnost operací, vč. přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému (audit výkonů)
 • dohlíží na hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy; dodržování právních předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky; dodržování vnitřních předpisů a usnesení orgánů veřejné správy při hospodaření s veřejnými prostředky; zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem, nehospodárnému, neúčelnému a neefektivnímu nakládání s těmito s těmito prostředky; to, zda řídící kontrola včas a spolehlivě informuje přímé nadřízené o nakládání s veřejnými prostředky, o prováděných operacích, o jejich průkazném účetním zpracování za účelem účinného usměrňování činnosti města jako orgnánu veřejné správy
 • koordinuje a zajišťuje práce na uplatňování metod kvality ve veřejné správě (CAF, benchmarking)
 • koordinuje a ve spolupráci s vedoucími odborů provádí identifikaci a vyhodnocení rizik, určení stupně významnosti rizik a určení způsobu řízení rizik, vč. zpracování katalogu rizik
 • zajišťuje konzultační a metodickou činnost v souladu se zákonem o finanční kontrole
 • nahlíží do písemností a do jiných nosičů dat obsahujících informace související s interními audity, pořizuje jejich kopie a v nezbytných případech přebírá originály písemností a dalších nosičů dat
 • sleduje a vyhodnocuje výsledky finanční kontroly prováděné vedoucími zaměstnanci s cílem včas odhalovat nesprávné operace a jejich příčiny a předcházet jim
 • zpracovává roční zprávu o výsledcích interních auditů a předkládá ji starostovi
 • v souladu se Směrnicí EU č. 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, je příslušnou osobou, která přijímá a ve spolupráci s právním oddělením Odboru kanceláře tajemníka zkoumá oznámení a případně navrhuje městu Chrudim opatření k nápravě zjištěného protiprávního vztahu
 • ve spolupráci s vedoucími odborů zveřejňuje jedenkrát ročně na webových stránkách města obecné informace o výsledcích kontrol v souladu s §26 zákona č. 255/2012., Sb. o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů
 • po ukončení kalendářního roku ve spolupráci s Odborem finančním zpracovává zprávu o výsledcích finančních kontrol pro Ministerstvo financí ČR

Ing. Milena Rubášová

Interní auditor

interní auditor


469 657 735 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 234

Patro: 1

Budova: Pardubická 67

Kde nás najdete

Adresa: Pardubická 67 , patro 2