Veřejné projednání

Návrh změny č.1 ÚP Morašice dne 07. 5. 2024 12:00 v Morašice

On-line mapový plán obce

Platná dokumentace

Územně plánovací dokumentace

Územní studie

Projednávaná dokumentace

 • Návrh změny č.1 ÚP Morašice

  VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Chrudim, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, jako úřad územního plánování, oznamuje v souladu s ustanovením § 52 a § 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění účinném do 31. 12. 2023 (dále jen „stavební zákon“), aplikovatelného na základě ust. § 334a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,   Zahájení řízení o Změně č. 1 územního plánu Morašice. Veřejné projednání návrhu změny č.1 ÚP Morašice pořizované zkráceným postupem se bude konat dne:                                             07. 05. 2024 ve 12:00 hod na obecním úřadě v Morašicích. Návrh změny ÚP je vystaven k veřejnému nahlédnutí na Městském úřadě Chrudim, Odboru územního plánování a regionálního rozvoje a na Městském úřadě v Morašicích a na internetové adrese www.chrudim.eu (v sekci Ostatní a obce ORP > Územní plány a územní studie obcí ORP > Územní plány > Morašice)       v termínu od 05. 04. 2024 do 14. 05. 2024. dny a hodiny platící pro MěÚ Chrudim: pondělí, středa…. 8:00 – 17:00 hodin   úterý, čtvrtek, pátek ....… 8:00 – 14:00 hodin Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky. Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného jednání mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit své námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Povinnost doložit údaje podle katastru nemovitostí se nevztahuje na zástupce veřejnosti. Připomínky a námitky je možné uplatnit na adrese: Městský úřad Chrudim, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, Pardubická 67, 537 16 Chrudim. K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Na podané námitky a připomínky se jednotlivě neodpovídá. Vyhodnocení připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách bude ve smyslu ustanovení § 53 a § 54 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., a ustanovení § 172 správního řádu součástí odůvodnění Změny č.1 ÚP Morašice.
  Datum veřejného projednání: 7. 5. 2024
  Místo veřejného projednání: Morašice
  Lhůta pro podání připomínek: 14. 5. 2024
  Lhůta pro podání námitek: 14. 5. 2024

Kontakt a nahlížení do dokumentace

Bc. Zdeněk Havlík

Oddělení územního plánování

referent

Územní plány obcí: Bor u Skutče, Dolní Bezděkov, Dřenice, Hodonín, Honbice, Horka, Horní Bradlo, Hroubovice, Kostelec u Heřmanova Městce, Křižanovice, Lozice, Luže, Mladoňovice, Morašice, Nabočany, Nasavrky, Perálec, Přestavlky, Rabštejnská Lhota, Řestoky, Rozhovice, Skuteč, Slatiňany, Sobětuchy, Stolany, Třibřichy, Trojovice, Vrbatův Kostelec, Zájezdec, Zderaz, Žumberk


469 657 473 zobrazit mobil zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 401

Patro: 3

Budova: Pardubická 67

Adresa: Pardubická 67
Patro: 3
Kancelář č. : 401