Životní situace Územně plánovací informace

Územně plánovací informace

+

01. Pojmenování (název) životní situace

Územně plánovací informace

02. Základní informace k životní situaci

Územně plánovací informace slouží žadateli jako předběžná informace o možnostech v zájmovém území. Tuto informaci je vhodné si vyžádat v případě zájmu o koupi pozemku, záměru stavět na pozemku nebo záměru měnit využití pozemku či stavby na něm. Informace obsahuje údaje o tom, jak lze využít konkrétní pozemek dle územního plánu (zda je určen pro bydlení, průmysl, zemědělství, sport a rekreaci, zeleň, aj.), případně zda je možné zde uskutečnit konkrétní záměr a za jakých podmínek (nutno doložit studii záměru). Úřad územního plánování a poskytuje územně plánovací informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití na základě územně analytických podkladů, územních studií a územních plánů. Úřady dále poskytují územně plánovací informace o podmínkách vydání regulačního plánu. Stavební úřad poskytuje územně plánovací informace o podmínkách vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O informaci o podmínkách využití pozemku může požádat každá fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba nebo jejich zástupce.

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel podá na Odboru územního plánování a regionálního rozvoje, oddělení územního plánování písemnou žádost o územně plánovací informaci o podmínkách využívání území a změn jeho využití, kterou je vhodné podat zvláště, pokud žadatel uvažuje o koupi pozemku, nebo potřebuje-li z jakéhokoli důvodu oficiální vyjádření úřadu územního plánování k možnostem využití předmětného pozemku. V případě písemné žádosti doporučujeme využít formulář „Žádost o územně plánovací informaci“ zveřejněnou na stránkách města Chrudim pod Odborem územního plánování a regionálního rozvoje v sekci Formuláře. Poskytnutá územně plánovací informace platí 1 rok ode dne jejího vydání, pokud v této lhůtě orgán, který ji vydal, žadateli nesdělí, že došlo ke změně podmínek, za kterých byla vydána, zejména na základě provedení aktualizace příslušných územně analytických podkladů, schválení zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje a zprávy o uplatňování územního plánu.

Alternativou poskytnutí územně plánovací informace je dohledání těchto informací v územně plánovacích dokumentacích zveřejněných na webových stránkách příslušné obce nebo na stánkách Pardubického kraje  https://www.pardubickykraj.cz/uzemni-planovani

Žadatel může se svým dotazem přijít, příp. telefonicky kontaktovat pracovníky Odboru územního plánování a regionálního rozvoje, oddělení územního plánování, který je úřadem územního plánování jak pro město Chrudim, tak pro celé území obce s rozšířenou působností. Příslušný pracovník žadateli sdělí, jaké jsou možnosti využití předmětného pozemku dle platné územně plánovací dokumentace, zda je využití pozemku nějakým způsobem omezeno apod.

05. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Žadatel přijde osobně na pracoviště oddělení územního plánování a sdělí pracovníkovi údaje o pozemku, který ho zajímá (obec, katastrální území, parcelní číslo, popř. i záměr na využití pozemku), může požádat e-mailem, telefonicky, zasláním žádosti elektronicky, či poštou.

06. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Chrudim, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, oddělení územního plánování.

ÚREDNÍ HODINY

Po8:00 – 17:00
Út8:00 – 14:00
St8:00 – 17:00
Čt8:00 – 14:00
8:00 – 14:00

07. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žadatel by měl znát parcelní číslo předmětného pozemku a katastrální území, ve kterém pozemek leží.

08. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

V případě písemné žádosti doporučujeme využít formulář „Žádost o územně plánovací informaci“ zveřejněnou na stránkách města Chrudim pod Odborem územního plánování a regionálního rozvoje v sekci Formuláře.

Formulář ke stažení: ZADOST_O_UZEMNE_PLANOVACI_INFORMACI.doc (live.com)

09. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poskytnutí informace je bezplatné.

10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

V případě ústního vyřízení je informace poskytnuta okamžitě. Pokud se jedná o písemnou žádost o informaci, je dle správního řádu lhůta pro vyřízení 30 dnů, ve složitějších případech se lhůta prodlužuje na 60 dnů.

11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Při podávání informace nejsou další účastníci.

12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Pro poskytnutí informace nejsou po žadateli požadovány žádné další činnosti.

13. Možnost řešit elektronicky

Podání lze učinit prostřednictvím datové schránky ID: 3y8b2pi

Upozorňujeme, že datová schránka je vázána vždy ke konkrétnímu subjektu. Proto podává-li žádost osoba fyzická, nelze pro doručování využít jinou datovou schránku. To znamená i datovou schránku evidovanou na podnikající fyzickou osobu (s IČ) nebo právnickou osobu a naopak.

Podání lze rovněž učinit e-mailem na adresu urad@chrudim-city.cz – takto učiněné podání musí být podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Pokud takto podepsáno není, je nutné toto podání do 5 kalendářních dnů potvrdit či doplnit písemně, ústně do protokolu, anebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

14. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

15. Jaké jsou související předpisy

• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

• Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

• Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nelze podat opravný prostředek.

17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce se neuplatňují.

18. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

8. 3. 2023

19. Popis byl naposledy aktualizován

8. 3. 2023

20. Datum platnosti popisu

Po dobu platnosti stávajících právních předpisů.

Kontaktní osoby

Ing. Alena Stará

Oddělení územního plánování

vedoucí oddělení

Územní plán Chrudim


469 657 475 zobrazit mobil zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 401

Patro: 3

Budova: Pardubická 67

Ing. Hana Kovandová

Oddělení územního plánování

referent

Územní plány obcí: Běstvina, Biskupice, Bítovany, Bojanov, Bousov, Chrast, Chroustovice, Heřmanův Městec, Hošťalovice, Hrochův Týnec, Jenišovice, Klešice, Kněžice, Kočí, Krásné, Lipovec, Lukavice, Mičov-Sušice, Načešice, Orel, Podhořany u Ronova, Prachovice, Prosetín, Ronov nad Doubravou, Rosice, Seč, Svídnice, Třemošnice, Úherčice, Úhřetice, Vápenný Podol, Vyžice, Zaječice, Žlebské Chvalovice


469 657 474 zobrazit mobil zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 401

Patro: 3

Budova: Pardubická 67

Bc. Zdeněk Havlík

Oddělení územního plánování

referent

Územní plány obcí: Bor u Skutče, Dolní Bezděkov, Dřenice, Hodonín, Honbice, Horka, Horní Bradlo, Hroubovice, Kostelec u Heřmanova Městce, Křižanovice, Lozice, Luže, Mladoňovice, Morašice, Nabočany, Nasavrky, Perálec, Přestavlky, Rabštejnská Lhota, Řestoky, Rozhovice, Skuteč, Slatiňany, Sobětuchy, Stolany, Třibřichy, Trojovice, Vrbatův Kostelec, Zájezdec, Zderaz, Žumberk


469 657 473 zobrazit mobil zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 401

Patro: 3

Budova: Pardubická 67

Ing. Petr Doseděl

Oddělení územního plánování

referent

Územní plány obcí: Bořice, Bylany, Čankovice, České Lhotice, Ctětín, Dvakačovice, Hluboká, Honbice, Lány, Leštinka, Libkov, Liboměřice, Licibořice, Mrákotín, Ostrov, Předhradí, Smrček, Střemošice, Tuněchody, Vejvanovice


469 657 478 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 401

Patro: 3

Budova: Pardubická 67