Životní situace Závazné stanovisko

Závazné stanovisko

+

01. Pojmenování (název) životní situace:

Závazné stanovisko orgánu územního plánování

02. Základní informace k životní situaci:

Úřad územního plánování je s účinností od 1. 1. 2018 dotčeným orgánem, který vydává závazné stanovisko. V závazném stanovisku úřad územního plánování určí, zda je záměr přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv. Jestliže shledá záměr přípustným, stanoví podmínky jeho uskutečnění. Závazné stanovisko je ve stanovených případech povinnou náležitostí žádosti podané ke stavebnímu úřadu. Pro stavební úřad je vydané závazné stanovisko závazným podkladem pro jeho rozhodnutí.

Závazné stanovisko vydá úřad územního plánování bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byl o vydání závazného stanoviska požádán. K této lhůtě se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ohledání na místě nebo jde-li o zvlášť složitý případ. O prodloužení lhůty k vydání závazného stanoviska vydá úřad územního plánování usnesení, které se pouze poznamená do spisu, a vyrozumí o této skutečnosti žadatele. Lhůta pro vydání závazného stanoviska neběží po dobu odstraňování vad žádosti. Ode dne odstranění vad žádosti počne běžet nová lhůta 30 dnů pro vydání závazného stanoviska.

Jestliže není závazné stanovisko úřadu územního plánování vydáno ve lhůtě pro jeho vydání, považuje se za souhlasné a bez podmínek.

Závazné stanovisko orgánu územního plánování je podkladem v případech, kdy bude stavební úřad vydávat:

 • územní rozhodnutí
 • uzavření veřejnoprávní smlouvy
 • územní rozhodnutí s posuzováním vlivů na životní prostředí
 • společné územní a stavební řízení
 • společné územní a stavební řízení s posuzováním vlivů na životní prostředí
 • územní souhlas
 • společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
 • vydání souhlasu nebo povolení se změnou v užívání stavby
 • rozhodnutí o žádosti o dodatečném povolení stavby
 • povolení stavby speciálním stavebním úřadem, jestliže se nevydává územní rozhodnutí ani územní souhlas

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V případě záměru, pro nějž je příslušný stavební úřad Městského úřadu Chrudim, si závazné stanovisko úřadu územního plánování může obstarat stavební úřad.

V případě záměru na území obce s rozšířenou působností, pro nějž je příslušný jiný stavební úřad, obstarává závazné stanovisko úřadu územního plánování vždy žadatel. Žádost o závazné stanovisko může v tomto případě podat fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba nebo jejich zástupce, která je vlastníkem dotčených pozemků nebo má záměr na dotčených pozemcích.

Koordinované závazné stanovisko, jehož součástí je závazné stanovisko úřadu územního plánování, obstarává vždy žadatel.

 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

V případě, že závazné stanovisko úřadu územního plánování neobstarává přímo stavební úřad, žadatel podá písemnou žádost adresovanou Odboru územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ Chrudim, který je úřadem územního plánování jak pro město Chrudim, tak pro celé území obce s rozšířenou působností.

Závazné stanovisko může úřad územního plánování vydat pouze na základě dokumentace zpracované podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu pro daný účel. Jedná se zejména o tyto části:

 • průvodní zprávu (údaje o stavbě, žadateli, zpracovateli, členění stavby),
 • souhrnnou technickou zprávu (popis území stavby, příp. popis a zhodnocení území – zejména údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci, celkový popis stavby, příp. popis navrhované změny využití území, změny vlivu užívání stavby na území, připojení na technickou infrastrukturu, příp. nové nároky na technickou infrastrukturu, dopravní řešení, příp. nové nároky na dopravní infrastrukturu, řešení vegetace a souvisejících terénních úprav, celkové vodohospodářské řešení),
 • situační výkresy (situační výkres širších vztahů, katastrální situační výkres, koordinační situační výkres, případně speciální situační výkres),
 • dokumentace objektů (charakteristické půdorysy, charakteristické řezy, základní pohledy).

Nemá-li žádost o vydání závazného stanoviska předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, vyzve úřad územního plánování žadatele k jejich odstranění, poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu a poučí jej o následcích neodstranění nedostatků žádosti.

Neodstraní-li žadatel vady žádosti, které brání vydání závazného stanoviska, úřad územního plánování mu písemně sdělí, že závazné stanovisko nemůže být vydáno. Po dobu odstraňování vad žádosti lhůta pro vydání závazného stanoviska neběží. Ode dne odstranění vad žádosti počne běžet nová lhůta 30 dnů pro vydání závazného stanoviska.

Úřad územního plánování posoudí, zda je záměr přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv. Jestliže shledá záměr přípustným, může stanovit podmínky jeho uskutečnění.

Vydání závazného stanoviska není překážkou vydání závazného stanoviska týkajícího se jiného záměru v daném území. Úkolem úřadu územního plánování je vzájemná koordinace záměrů v území.

Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vydání, nestanoví-li úřad územního plánování v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 3 roky. Platnost závazného stanoviska nelze prodloužit, pokud se změnily podmínky v území.

Závazné stanovisko nepozbývá platnosti,

 • bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní moci,
 • byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo společné povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti, nebo
 • nabyl-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas anebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru učiněného v době platnosti závazného stanoviska.

05. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Žadatel nejprve ověří u příslušného stavebního úřadu, zda jeho záměr vyžaduje závazné stanovisko úřadu územního plánování. V případě, že závazné stanovisko úřadu územního plánování neobstará přímo stavební úřad, podá písemnou žádost na formuláři „Žádost o závazné stanovisko“. Pokud žadatel zastupuje jinou osobu, přiloží k žádosti také plnou moc.

06. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Chrudim, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, oddělení územního plánování.

ÚREDNÍ HODINY

Po8:00 – 17:00
Út8:00 – 14:00
St8:00 – 17:00
Čt8:00 – 14:00
8:00 – 14:00

07. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pokud žadatel zastupuje jinou osobu, je nutné písemné zmocnění.

08. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář „Žádost o závazné stanovisko“ je k dispozici na MěÚ Chrudim, Odboru územního plánování a regionálního rozvoje, oddělení územního plánování nebo elektronicky na internetových stránkách města Chrudim.

Formulář ke stažení: zavazne_stanovisko.docx (live.com)

09. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vydání závazného stanoviska je bezplatné.

10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Úřad územního plánování vydá závazné stanovisko bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byl o vydání závazného stanoviska požádán. K této lhůtě se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ohledání na místě nebo jde-li o zvlášť složitý případ. O prodloužení lhůty k vydání závazného stanoviska vydá úřad územního plánování usnesení, které se pouze poznamená do spisu, a vyrozumí o této skutečnosti žadatele.

Jestliže není závazné stanovisko úřadu územního plánování vydáno ve lhůtě pro jeho vydání, považuje se za souhlasné a bez podmínek (tzv. fiktivní souhlasné závazné stanovisko).

11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Nejsou další účastníci.

12. Možnost řešit elektronicky

Podání lze učinit prostřednictvím datové schránky ID: 3y8b2pi

Upozorňujeme, že datová schránka je vázána vždy ke konkrétnímu subjektu. Proto podává-li žádost osoba fyzická, nelze pro doručování využít jinou datovou schránku. To znamená i datovou schránku evidovanou na podnikající fyzickou osobu (s IČ) nebo právnickou osobu a naopak.

Podání lze rovněž učinit e-mailem na adresu urad@chrudim-city.cz – takto učiněné podání musí být podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Pokud takto podepsáno není, je nutné toto podání do 5 kalendářních dnů potvrdit či doplnit písemně, ústně do protokolu, anebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

13. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Postupuje se podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

14. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Jestliže nebyly splněny předpoklady pro vydání fiktivního souhlasného závazného stanoviska bez podmínek, vydá nadřízený správní orgán nové závazné stanovisko, kterým se závazné stanovisko zruší. Nové závazné stanovisko lze vydat do 6 měsíců od právní moci rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno.

Proti závaznému stanovisku nelze podat samostatné odvolání. Závazné stanovisko je možné potvrdit nebo změnit v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí stavebního úřadu, které bylo podmíněno závazným stanoviskem.

Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný Krajský úřad Pardubického kraje. Lhůty pro zahájení přezkumného řízení a zrušení nebo změnu závazného stanoviska v přezkumném řízení počínají běžet ode dne, kdy rozhodnutí nebo jiný úkon stavebního úřadu nabylo právních účinků. Lhůty pro zahájení přezkumného řízení a zrušení nebo změnu závazného stanoviska v přezkumném řízení u závazného stanoviska, které je podkladem pro vydání certifikátu autorizovaného inspektora, počínají běžet ode dne vzniku práva provést oznámený záměr. Přezkumné řízení lze zahájit do 1 roku od právní moci rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno; závazné stanovisko nelze v přezkumném řízení zrušit nebo změnit po uplynutí 15 měsíců od právní moci rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno.

15. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce se neuplatňují.

16. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

8. 3. 2023

17. Popis byl naposledy aktualizován

8. 3. 2023

18. Datum platnosti popisu

Po dobu platnosti stávajících právních předpisů.

Kontaktní osoby

Ing. Alena Stará

Oddělení územního plánování

vedoucí oddělení

Územní plán Chrudim


469 657 475 zobrazit mobil zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 401

Patro: 3

Budova: Pardubická 67

Ing. Hana Kovandová

Oddělení územního plánování

referent

Územní plány obcí: Běstvina, Biskupice, Bítovany, Bojanov, Bousov, Chrast, Chroustovice, Heřmanův Městec, Hošťalovice, Hrochův Týnec, Jenišovice, Klešice, Kněžice, Kočí, Krásné, Lipovec, Lukavice, Mičov-Sušice, Načešice, Orel, Podhořany u Ronova, Prachovice, Prosetín, Ronov nad Doubravou, Rosice, Seč, Svídnice, Třemošnice, Úherčice, Úhřetice, Vápenný Podol, Vyžice, Zaječice, Žlebské Chvalovice


469 657 474 zobrazit mobil zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 401

Patro: 3

Budova: Pardubická 67

Bc. Zdeněk Havlík

Oddělení územního plánování

referent

Územní plány obcí: Bor u Skutče, Dolní Bezděkov, Dřenice, Hodonín, Honbice, Horka, Horní Bradlo, Hroubovice, Kostelec u Heřmanova Městce, Křižanovice, Lozice, Luže, Mladoňovice, Morašice, Nabočany, Nasavrky, Perálec, Přestavlky, Rabštejnská Lhota, Řestoky, Rozhovice, Skuteč, Slatiňany, Sobětuchy, Stolany, Třibřichy, Trojovice, Vrbatův Kostelec, Zájezdec, Zderaz, Žumberk


469 657 473 zobrazit mobil zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 401

Patro: 3

Budova: Pardubická 67

Ing. Petr Doseděl

Oddělení územního plánování

referent

Územní plány obcí: Bořice, Bylany, Čankovice, České Lhotice, Ctětín, Dvakačovice, Hluboká, Honbice, Lány, Leštinka, Libkov, Liboměřice, Licibořice, Mrákotín, Ostrov, Předhradí, Smrček, Střemošice, Tuněchody, Vejvanovice


469 657 478 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 401

Patro: 3

Budova: Pardubická 67

David Petráň, DiS.

Oddělení územního plánování

referent

územně analytické podklady, územní plán Proseč


469 657 476 zobrazit e-mail

Číslo kanceláře: 312

Patro: 2

Budova: Pardubická 67