Odbor územního plánování a regionálního rozvoje

Zprávy z odboru

Oddělení

Oddělení územního plánování

 • vydává závazné stanovisko úřadu územního plánování
 • vydává územně plánovací informaci, jak lze využít konkrétní pozemek dle územního plánu (zda je určen pro bydlení, průmysl, zemědělství, sport a rekreaci, zeleň, aj.), případně zda je možné zde uskutečnit konkrétní záměr a za jakých podmínek (nutno doložit studii záměru)
 • pořizuje územní plán, regulační plán a jejich změny pro město Chrudim
 • pořizuje územní plán, regulační plán a jejich změny na žádost obce ve svém správním obvodu
 • pořizuje územní studii, pokud požadavek vyplývá z územního plánu
 • pořizuje a poskytuje územně analytické podklady projektantům
 • plní funkci tajemníka Komise rozvoje a výstavby města
Více z oddělení

Oddělení regionálního rozvoje

 • poskytuje informace o volných plochách pro podnikání ve vlastnictví města Chrudim
 • eviduje plochy pro rozvoj podnikání
 • spolupracuje s veřejností při plánování záměrů města
 • ve spolupráci s úsekem Zdravého města koordinuje strategické plánování a přípravu strategických dokumentů
 • připravuje projekty k financování z Fondu obnovy majetku
 • zajišťuje agendu energetického managementu
 • zajišťuje přípravu žádostí o dotace a následnou administraci dotovaných projektů
 • zajišťuje sociální pohřby
 • zajišťuje agendu nalezených a opuštěných zvířat
 • vede evidenci válečných hrobů
 • řeší deratizaci města
 • řeší agendu blokového čištění města, vraky a vozidla s prošlou technickou kontrolou
 • spravuje a rozvíjí městský informační systém včetně značení prostranství, ulic a náměstí
 • zaštiťuje realizaci projektu MAP
Více z oddělení

Projekt Zdravé město a místní Agenda 21

 • diskutuje s veřejností prostřednictvím plánovacích setkání, veřejných projednání,
  anket, apod.
 • pořádá osvětové kampaně – Den Země, Národní dny bez úrazů, Dny zdraví, Světový
  den bez tabáku, Evropský týden mobility a Evropský den bez aut, Pochod generací,
  Chrudim za udržitelný svět
 • realizuje projekty a akce pro podporu zdraví – Na kolo jen s přilbou, Bezpečná cesta
  dětí do školy, měření zdravotních ukazatelů, prevence zubního kazu, kouření apod.
 • spolupracuje s neziskovým a podnikatelským sektorem, podporuje regionální
  produkty, vyhlašuje grantový systém na podporu aktivit organizací, pomáhá jim při
  realizaci jejich aktivit, činnosti apod.
 • koordinuje činnosti související s Participativním rozpočtem Tvořím Chrudim
 • podporuje kvalitu života a zdraví obyvatel s výhledem na dlouhodobou budoucnost
 • monitoruje možnosti dotací, grantů a příspěvků ze Zdravých měst pro aktivity ve městě
 • zavádí metody kvality pro efektivní práci úřadu jak uvnitř, tak vůči veřejnosti
 • koordinuje činnost Strategického týmu při strategickém rozvoji města
Zobrazit více

Architekt města

Konzultační a poradenská činnost na poli urbanismu a architektury zejména v oblasti:

 • urbanisticko architektonického rozvoje města
 • řešení staveb (novostaveb a rekonstrukcí) především v městské památkové zóně a staveb (rekonstrukcí a novostaveb) v exponovaných nebo vyznaných místech města, ovlivňující architekturu a dotváření města
Zobrazit více